រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សម្រាប់អាហារ

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 	១៥% សម្រាប់អាហារ

មិនទាន់មានប័ណ្ណFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!
សុពលភាពប្រ៉ូម៉ូសិន៖ រហូតដល់ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

បញ្ញតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណទូទាត់ទាំងអស់របស់ធនាគារ FTB ។
  • សូមបង្ហាញប័ណ្ណFTBជូនបុគ្គលិកសណ្ឋាគារដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ។
  • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារFTB ទាំងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលប្រូម៉ូសិននេះបានឡើយ ។
  • ការផ្តល់ជូននេះគឺមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតដូចជា ការផ្តល់ជូនរង្វាន់ កម្មវិធីសមាជិកភាព និងមុខទំនិញដែលបានបញ្ចុះតម្លៃ (លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ជាពិសេសណាមួយ) ។
  • ក្នុងករណីមានវិវាទកើតឡើង ការសម្រេចរបស់ធនាគារFTB និងអាហារដ្ឋាន ហត ផត ស្ទេសិន គឺជាការសម្រេចចិត្តផ្លូវការ ។
  • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា និងអាហារដ្ឋាន ហត ផត ស្ទេសិនរក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

ទីតាំងដែលចូលរួម
អាហារដ្ឋាន ហត ផត ស្ទេសិន ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះ១៣ដេ ផ្លូវច្រកថ្មី សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ព័ត៌មានលម្អិត៖ ០៦៩ ៥២៨ ០០០

ម៉ោងប្រតិបត្តិការ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង ១០:០០ ព្រឺក ដល់ម៉ោង ១០:០០ យប់