រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ បញ្ចុះតម្លៃ 5$ ភ្លាមៗនៅពេលទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ FTB Visa Card សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី ២០ ដុល្លារឡើងទៅ។

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ បញ្ចុះតម្លៃ 5$ ភ្លាមៗនៅពេលទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ FTB Visa Card សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី ២០ ដុល្លារឡើងទៅ។

មិនទាន់មានប័ណ្ណFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខា របស់យើងខ្ញុំដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពប្រ៉ូម៉ូសិន៖

រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

បញ្ញតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណទូទាត់ទាំងអស់របស់ធនាគារ FTB ។
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះការទូទាត់ជាមួយ FTB វីសាកាតសម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ចាប់ពី ២០ ដុល្លារឡើងទៅសម្រាប់ការកម្ម៉ង់មួយដងតាមរយៈ
    គេហទំព័រ www.aeononlineshopping.com
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេល Check Out
  • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារFTB ទាំងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលប្រូម៉ូសិននេះបានឡើយ ។
  • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា និង Visa រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់
    មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

ព័ត៌មានលម្អិត៖

០២៣ ៨៦២ ១១១