កម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសនូវសេវាហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញស្រូវអង្ករ

កម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសនូវសេវាហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញស្រូវអង្ករ

មិនគិតកម្រៃសេវាចំពោះ

 • សេវាលិខិតឥណទាននាំចេញ
 • • សេវា Advising លិខិតឥណទាននាំចេញ
  • ការទូទាត់លិខិតឥណទាននាំចេញ

 • សេវាទូទាត់លើឯកសារ នាំចេញ
 • • កម្រែពិនិត្យឯកសារ នាំចេញ
  • កម្រៃទូទាត់លើឯកសារ នាំចេញ

 • សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលដែលទទួលបានពីការនាំចេញស្រូវអង្ករ

សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខា របស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ។

សុពលភាពរបស់ប្រ៉ូម៉ូសិនៈ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ។
លក្ខខណ្ខ និងបញ្ញាតិ

 • ការផ្តល់ជូនជាពិសេសនេះសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុននាំចេញស្រូវអង្ករតែប៉ុណ្ណោះ ។
 • អតិថិជនតម្រូវឲ្យបើកគណនីចរន្តជាមួយធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការបើកគណនីជាមួយFTB ។
 • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជារក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។