រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ ៤,០០០ រៀល ចំនួន ២ ដង (សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី ៨០០០ រៀលឡើងទៅនៅពេលធ្វើដំណើរជាមួយ Grab Ride ដោយទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ FTB Visa Card)

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ ៤,០០០ រៀល ចំនួន ២ ដង (សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី ៨០០០ រៀលឡើងទៅនៅពេលធ្វើដំណើរជាមួយ Grab Ride ដោយទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ FTB Visa Card)

មិនទាន់មានប័ណ្ណFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខា របស់យើងខ្ញុំដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពប្រ៉ូម៉ូសិន៖

រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ២០២២ ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក

បញ្ញតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ

 • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណទូទាត់ទាំងអស់របស់ធនាគារ FTB ។
 • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការទូទាត់ដោយកាត Visa សម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា
  8,000 រៀលក្នុងការជិះម្តង។
 • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារFTB ទាំងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលប្រូម៉ូសិននេះបានឡើយ ។
 • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានសុពលភាពសម្រាប់តែការដឹកជញ្ជូន Grab ដែលរួមមាន JustGrab, GrabTukTuk នឹង
  Grab SUV ។
 • ម្ចាស់ប័ណ្ណអាចទទួលបានការផ្តល់ជូនអតិបរមា 2 ដងនៃការលោះក្នុងមួយអ្នកប្រើប្រាស់រយៈពេលនៃកម្មវិធី។
 • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា និង Visa រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់
  មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

ព័ត៌មានលម្អិត៖

០២៣ ៨៦២ ១១១