រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ បញ្ចុះតម្លៃ 2$ ភ្លាមៗនៅពេលទិញទំនិញចាប់ពី 15$ ឡើងទៅតាមរយៈ Taobao Application រួចទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ FTB Visa Card !

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ បញ្ចុះតម្លៃ 2$ ភ្លាមៗនៅពេលទិញទំនិញចាប់ពី 15$ ឡើងទៅតាមរយៈ Taobao Application រួចទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ FTB Visa Card !

មិនទាន់មានប័ណ្ណFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខា របស់យើងខ្ញុំដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពប្រ៉ូម៉ូសិន៖

រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ឬរហូតដល់រង្វាន់អស់ពីស្តុក ។

បញ្ញតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ

 • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណទូទាត់ទាំងអស់របស់ធនាគារ FTB ។
 • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ (ថ្ងៃទាំងពីរនេះរួមបញ្ចូល)
 • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះការទូទាត់ជាមួយ FTB វីសាកាតសម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ចាប់ពី ១៥ ដុល្លារ។ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបង្ហាញ មិនរាប់បញ្ចូលលើ
  ថ្លៃដឹកជញ្ជូន រាល់ការបញ្ជាទិញដែលបានលុបចោល ឬការសងប្រាក់វិញលើទំនិញដែលបានត្រឡប់មកវិញទេ។

 • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពបានទាំងអតិថិជនថ្មី និងអតិថិជនដែលមានស្រាប់លើកម្មវិធី Taobao Mobile Application
 • ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនេះ ការទូទាត់ប្រាក់ត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរយៈ FTB Visa Card នៅពេល Check out និងធ្វើតាមជំហានដូចខាងក្រោមៈ

  ទី១៖ ចូលទៅកាន់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ Taobao (ចំណាំ៖ ត្រូវចូលទៅក្នុងគណនីដែលបានភ្ជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Taobao នឹងចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើស ដុល្លារអាមេរិច ជារូបិយប័ណ្ណទូទាត់)

  ទី២៖ នៅលើទំព័រដើម សូមចុចលើ ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃដែលមានសរសេរថា “ទិញអស់ $15 បញ្ចុះ $2 ភ្លាមៗរាល់ការទូទាត់លើ Taobao តាមរយៈ FTB Visa កាត។

  ទី៣៖ ការទូទាត់ប្រាក់ត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរយៈ FTB Visa កាតនៅ check out

 • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារFTB ទាំងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលប្រូម៉ូសិននេះបានឡើយ ។
 • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា និង Visa រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់
  មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

ព័ត៌មានលម្អិត៖

០២៣ ៨៦២ ១១១