ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥% នៅពេលទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសាFTB សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី $៣០

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥% នៅពេលទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសាFTB សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី $៣០

មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!
វ៉េបសាយៈ https://delishop.asia

ប្រូម៉ូសិនកូដៈ VISA

សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន: រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១
បញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណវីសា FTBទាំងអស់ ។
  • ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ការទូទាត់ដោយប្រើប័ណ្ណវីសាFTB ជាមួយនិងការចំណាយចាប់ពី ៣០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការបញ្ជាទិញ ដោយប្រើប្រូម៉ូសិនកូដ VISA នៅលើវ៉េបសាយ https://delishop.asia
  • FTB, VISA និង Delishop សូមរក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិនដោយមិនចាំបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។