រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ ៥% សម្រាប់ការសម្រាកព្យាបាល

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 	៥% សម្រាប់ការសម្រាកព្យាបាល

មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពប្រ៉ូម៉ូសិន៖

រហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

បញ្ញតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប័ណ្ណគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់របស់ធនាគារ FTB
  • សូមបង្ហាញប័ណ្ណFTBជូនបុគ្គលិកដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ
  • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារFTB ទាំងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលប្រូម៉ូសិននេះបានឡើយ។
  • ការផ្តល់ជូននេះគឺមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតដូចជា ការផ្តល់ជូនរង្វាន់ កម្មវិធីសមាជិកភាព និងមុខទំនិញដែលបានបញ្ចុះតម្លៃ (លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ជាពិសេសណាមួយ) ។
  • ក្នុងករណីមានវិវាទកើតឡើង ការសម្រេចរបស់ធនាគារFTB និង Vibolsok Clinic គឺជាការសម្រេចចិត្តផ្លូវការ។
  • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា និង Vibolsok Clinic រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

ទីតាំងដែលចូលរួម

ផ្ទះលេខ៥ ផ្លូវព្រះមុនីរ៉េត ២១៧ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ២មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ព័ត៌មានលម្អិត៖

០១១ ៩៧៤ ៥១៤ / ០១០ ៤៧៤ ៤៥៦