រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ នៅសាហាប៊ិចរីសត

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ នៅសាហាប៊ិចរីសត

១០% សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណរបស់ FTB និង ១៥% សម្រាប់ប័ណ្ណពណ៌មាស។

មិនទាន់មានប័ណ្ណFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខា របស់យើងខ្ញុំដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

បញ្ញតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ

 • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណទូទាត់ទាំងអស់របស់ធនាគារ FTB ។
 • សូមបង្ហាញប័ណ្ណ FTB ជូនបុគ្គលិកសណ្ឋាគារ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ។
 • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារ FTB ទាំងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលប្រូម៉ូសិននេះបានឡើយ ។
 • ការផ្តល់ជូននេះគឺមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតដូចជា សេវាកម្មបញ្ចុះតម្លៃក្នុងមន្ទីរពេទ្យ (លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ជាពិសេសណាមួយ) ។
 • ក្នុងករណីមានវិវាទកើតឡើង ការសម្រេចរបស់ធនាគារFTB និង សាហាប៊ិចរីសត គឺជាការសម្រេចចិត្តផ្លូវការ ។
 • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា និងសាហាប៊ិចរីសតរក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។
 • ទីតាំងដែលចូលរួម

  Phum 4, Sangkat 4, Krong Preahsihanouk, Sihanoukville

  ព័ត៌មានលម្អិត៖ 078 44 89 66 / 010 44 89 66