ទទួលបានកាដូហ្វ្រី គ្រាន់តែទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណ FTB ចាប់ពី ៥០ដុល្លារឡើងទៅ

ទទួលបានកាដូហ្វ្រី  គ្រាន់តែទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណ FTB ចាប់ពី ៥០ដុល្លារឡើងទៅ

រយៈពេលប្រូម៉ូសិន ៖ មានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០២៣

មិនទាន់មានប័ណ្ណ FTB VISA មែនទេ? អ្នកអាចបើកប័ណ្ណថ្ងៃនេះនៅតាម សាខា ដែលជិតអ្នកបំផុត!

លក្ខខណ្ឌ

  • ផ្តល់ជូនសម្រាប់ប័ណ្ណវីសា FTB គ្រប់ប្រភេទរួមមាន ប័ណ្ណឥណពន្ធ និងរួមទាំងប័ណ្ណនិម្មិត ផងដែរ។
  • ផ្តល់ជូនសម្រាប់តែរាល់ការទូទាត់អីវ៉ាន់តាមរយៈប័ណ្ណវីសា FTB ដែលចំណាយអស់ចាប់ពី 50ដុល្លារ ឡើងទៅ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ តាមរយៈអេប AEON អនឡាញ ឬ វេបសាយ ប៉ុណ្ណោះ។
  • កាដូដែលបានផ្តល់ជូននឹងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងអីវ៉ាន់ដែលបានបញ្ជាទិញនៅក្នុងការកុម្ម៉ង់នោះ។
  • ម្ចាស់ប័ណ្ណម្នាក់ៗ មានសិទ្ធទទួលបានកាដូតែមួយដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។
  • ការផ្តល់ជូនមានចំនួនកំណត់ ឬផ្អែកទៅលើគោលការណ៍មកមុន បានមុន។