បញ្ចុះតម្លៃ $៣ ដុល្លារ ពេលចុចទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា FTB

បញ្ចុះតម្លៃ $៣ ដុល្លារ ពេលចុចទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា FTB

ផុតកំណត់

បញ្ចុះតម្លៃ $៣ ដុល្លារ ពេលចុចទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា FTB
មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

ប្រូម៉ូសិនកូដ៖ VISA

សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន៖
ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក
បញ្ញាត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់គ្រប់អតិថិជនទាំងអស់របស់ foodpanda ដែលបានកំណត់យកប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB ជាមធ្យោបាយទូទាត់នៅក្នុងកម្មវិធី foodpanda
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះសម្រាប់ការទូទាត់ដោយប្រើប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTB ដែលមានតម្លៃចាប់ពី $៧ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ដែលតម្រូវឲ្យមានប្រូម៉ូសិនកូដ VISA នៅលើប័ណ្ណទូទាត់
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះនិងផ្តល់ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលការបញ្ជាទិញបានបញ្ចប់
  • FTB, Visa, និង foodpanda រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។