ទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយឈុតដោយឥតគិតថ្លៃ នៅពេលទូទាត់ដោយប្រើប័ណ្ណវីសា FTB

ទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយឈុតដោយឥតគិតថ្លៃ នៅពេលទូទាត់ដោយប្រើប័ណ្ណវីសា FTB

 • ការផ្តល់ជូនប្រភេទទី១ – ទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយឈុតដោយឥតគិតថ្លៃ នៅពេលទូទាត់ដោយប្រើប័ណ្ណវីសាFTB សម្រាប់ការទិញ iPhone, iPad, Mac ដោយបង់រំលោះដើមចាប់ពី ១០០ដុល្លារអាមេរិក ។
 • ការផ្តល់ជូនប្រភេទទី២ – ទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយឈុតដោយឥតគិតថ្លៃ នៅពេលទូទាត់ដោយប្រើប័ណ្ណវីសាFTB លើការចំណាយអប្បបរិមា ១៥០ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ការទិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងគេហដ្ឋាន ។

មិនទាន់មានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

វ៉េបសាយៈ www.ionecards.com
សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន: រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

បញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់ការផ្តល់ជូនប្រភេទទី១

 • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពគ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណវីសាFTB ទាំងអស់ ។
 • ដើម្បីទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដោយមិនគិតថ្លៃ អតិថិជនតម្រូវឲ្យបង់រំលោះដើមចំនួន ១០០ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការទិញ ដោយប្រើប័ណ្ណវីសាFTB តាមរយៈវ៉េបសាយ www.ionecards.com និងកម្មវិធី iOneCard Mobile App ។
 • ដើម្បីទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដោយមិនគិតថ្លៃ អតិថិជនតម្រូវឲ្យបង់រំលោះដើមលើការទិញផលិតផល iPhone, iPad, និង Mac តែប៉ុណ្ណោះ ។
 • វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្តល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃ នឹងត្រូវប្រគល់ជូនអតិថិជននៅពេលណាដែលចំនួនទឹកប្រាក់នៅសល់ត្រូវបានទូទាត់បញ្ចប់នៅហាង iOne ។
 • វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយឈុតដែលនឹងផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃមានតម្លៃ ១០២ដុល្លារអាមេរិក រួមមាន៖ ១). Power Bank ម៉ាក Philips, ២). កាបូបស្ពាយ AGVA ៣). កាបូបដាក់កាត ៤). ឆ្នាំងសាក ។
 • ការផ្តល់ជូនមិនមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយការលក់លាងឃ្លាំង ការលក់បញ្ចុះតម្លៃ ឬប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ ។
 • FTB, VISA និង iOne (Cambodia) សូមរក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិនដោយមិនចាំបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

បញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់ការផ្តល់ជូនប្រភេទទី២

 • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពគ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណវីសាFTB ទាំងអស់ ។
 • ដើម្បីទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដោយមិនគិតថ្លៃ អតិថិជនតម្រូវឲ្យចំណាយអប្បបរិមា ១៥០ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការទិញ ដោយប្រើប័ណ្ណវីសាFTB តាមរយៈវ៉េបសាយ www.ionecards.com និងកម្មវិធី iOneCard Mobile App ។
 • ដើម្បីទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដោយមិនគិតថ្លៃ អតិថិជនតម្រូវឲ្យទិញទិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងគេហដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះ ។
 • ដើម្បីទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដោយមិនគិតថ្លៃ តម្រូវឲ្យអតិថិជនអញ្ជើញមកទទួលនៅហាង iOne ។
 • វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយឈុតដែលនឹងផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃមានតម្លៃ ៧៣ដុល្លារអាមេរិក រួមមាន៖ ១). កាបូបស្ពាយ AGVA ២). កាបូបដាក់កាត ៣). ឆ្នាំងសាក ។
 • ការផ្តល់ជូនមិនមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយការលក់លាងឃ្លាំង ការលក់បញ្ចុះតម្លៃ ឬប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ ។
 • FTB, VISA និង iOne (Cambodia) សូមរក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិនដោយមិនចាំបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។