រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ បញ្ចុះតម្លៃ ១៥០ បាត នៅពេលទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ FTB Visa Card !

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ បញ្ចុះតម្លៃ ១៥០ បាត នៅពេលទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ FTB Visa Card !

មិនទាន់មានប័ណ្ណFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខា របស់យើងខ្ញុំដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

ប្រូម៉ូកូដ “VISAKHH2”

សុពលភាពប្រ៉ូម៉ូសិន៖

រហូតដល់ថ្ងៃទីរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

បញ្ញតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណទូទាត់ទាំងអស់របស់ធនាគារ FTB ។
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះការទូទាត់ជាមួយ FTB វីសាកាតចាប់ពី ៩០០ បាតសម្រាប់ការបញ្ជាទិញមួយដងតាមរយៈគេហទំព័រ
    www.lazada.com.th ឬ តាមរយៈកម្មវិធី Lazada Mobile Application ។
  • អតិថិជនត្រូវចុចបញ្ចូលលេខកូដ “VISAKHH2” ទៅក្នុងប្រអប់លេខកូដសន្លឹកប័ណ្ណ ហើយជ្រើសរើស FTB Visa Card ជាវិធីបង់ប្រាក់មុនពេល Check out ។
  • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារFTB ទាំងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលប្រូម៉ូសិននេះបានឡើយ ។
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមិនគិតលើសេវាដឹកជញ្ជូនទេ ហើយមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានខ្លះ ឬទាំងស្រុងបានទេ។
  • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា និង Visa រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់
    មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

ព័ត៌មានលម្អិត៖

០២៣ ៨៦២ ១១១