រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ លើដងវ៉ែនតា និងកញ្ចក់ ១៥% សម្រាប់ប័ណ្ណពណ៌ខៀវ ២០% សម្រាប់ប័ណ្ណពណ៌មាស

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ លើដងវ៉ែនតា និងកញ្ចក់ ១៥% សម្រាប់ប័ណ្ណពណ៌ខៀវ ២០% សម្រាប់ប័ណ្ណពណ៌មាស

មិនទាន់មានប័ណ្ណFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខា របស់យើងខ្ញុំដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពប្រ៉ូម៉ូសិន៖

រហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ២០២៣

បញ្ញតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណទូទាត់ទាំងអស់របស់ធនាគារ FTB
  • សូមបង្ហាញប័ណ្ណFTBជូនបុគ្គលិកហាងដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ
  • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀត ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារFTB ទាំងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលប្រូម៉ូសិននេះបានឡើយ ។
  • ការផ្តល់ជូននេះគឺមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតដូចជា ការផ្តល់ជូនរង្វាន់ កម្មវិធីសមាជិកភាព និងមុខទំនិញដែលបានបញ្ចុះតម្លៃ (លើក លែងតែមានការបញ្ជាក់ជាពិសេសណាមួយ) ។
  • ក្នុងករណីមានវិវាទកើតឡើង ការសម្រេចរបស់ធនាគារFTB និង ហាងវ៉ែនតា អ៊ុបទិកា គឺជាការសម្រេចចិត្តផ្លូវការ ។
  • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា និង ហាងវ៉ែនតា អ៊ុបទិកា រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

ទីតាំងដែលចូលរួម

  • វីឡា ៣៦៩ មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ព័ត៌មានលម្អិត៖

០៩២ ៥៥៨ ៨២៥ / ០៧៨ ៥៥៨ ៨២៥