អាជីវករខេអេចឃ្យូអរ (KHQR)

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី ១៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារ ($)

"អត្រាគឺសម្រាប់តែការបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណោះ…." អាន​បន្ថែម
ទិញ ៤.១០២,០០ រៀល
លក់ ៤.១១៤,០០ រៀល

ឥណទានសម្រាប់ទ្រទ្រង់អាជីវកម្មធុនតូច និងមធ្យម

FTB Mobile

FTB Mobile ជាកម្មវិធីធនាគារចល័តថ្មីរបស់ ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា។​អាចដំណើរការ នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS។ អតិថិជនអាចទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈ កម្មវិធី FTB Mobile នៅពេលណាក៏បាន និងនៅកន្លែងណាក៏បាន។

ទទួលបានបទពិសោធន៍ជាមួយកម្មវិធីធនាគារចល័តនៅកម្ពុជាឥឡូវនេះ។

/uploads/2019/06/iOS.png
/uploads/2019/06/Android.png