សេវាបង់ពន្ធ

អតិថិជន និងសាធារណជន ដែលមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អាចធ្វើការបង់ពន្ធគ្រប់ប្រភេទតាមរយៈសាខាធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ជូនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ប្រភេទពន្ធ

  • ប្រាក់ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
  • ប្រាក់ពន្ធគយ និងរដ្ឋាករគ្រប់ប្រភេទ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា

រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់បង់ពន្ធ

រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់បង់ពន្ធគឺ “ប្រាក់រៀល”។ រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតនឹងត្រូវប្តូរទៅជាប្រាក់រៀលតាមអត្រាការប្រាក់សមរម្យ ។

អត្ថប្រយោជន៍

  • រហ័ស និងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកដែលត្រូវយកទៅបង់ពន្ធប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
  • មានឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់នូវផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា
ឯកសារតម្រូវសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបង់ពន្ធ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

  • ឯកសារបង់ពន្ធទៅតាមប្រភេទពន្ធ
  • ទម្រង់បែបបទប្រកាសពន្ធតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា

  • ឯកសារពន្ធ ឬលិខិតបញ្ជាក់ពីតម្លៃពន្ធដែលចេញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា (ករណីបើមាន)
  • ឈ្មោះ និងលេខគណនីរបស់ច្រកដែលត្រូវបង់
  • ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន និងលេខអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT)

តារាងគណនីរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជានៅធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា

ចាប់ពីពេលនេះតទៅ អតិថិជន និងសាធារណជនដែលជាប់ពន្ធអាចអញ្ជើញមកធ្វើប្រតិបត្តិការបង់ពន្ធ-អាករ និងពន្ធគយ និងរដ្ឋាករគ្រប់ប្រភេទនៅគ្រប់សាខាធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជាដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត តាមរយៈឈ្មោះ និងលេខគណនីដូចមានរាយនាមក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
ល.រ សាខា ឈ្មោះគណនី លេខគណនី
រាជធានីភ្នំពេញ ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យគយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ 100010259597
សាខាគយនិងរដ្ឋាករកំពង់ផែអន្តរជាតិភ្នំពេញ 100010259678
សាខាគយនិងរដ្ឋាករប្រៃសណីយ៍ 100010256571
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករផែស្ងួត រ៉ូយ៉ាល់រេលវ៉េ 100010257462
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករផែស្ងួត សូងួន 100010257117
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករផែស្ងួត តិច ស្រ៊ុន 100010257039
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករផែស្ងួត តេងឡាយ 100010257543
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករផែស្ងួត អូលែរ 100010257624
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករផែស្ងួត បុកសេង 100010257788
១០ ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករថៃ សួត អ៊ុយញ៉ុង 100010257896
១១ ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករផែស្ងួត សុកនត្រេនស្ព័ត 100010257977
១២ ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករផែស្ងួត ហុង ឡេងហួរ 100010258086
១៣ ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករផែស្ងួត ទ្រី ភាព 100010257381
១៤ ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករផែស្ងួត ឆាយដា 100010257276
១៥ ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករតំបន់សេដ្ឋកិច្ចភ្នំពេញ 100010259244
១៦ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការនាំចេញ 100010258868
១៧ នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ 100010256148
១៨ នាយកដ្ឋានសវនកម្មគយ 100010259918
ខេត្តកណ្តាល ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករខេត្តកណ្តាល 100010256229
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករក្អមសំណ 100010256385
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករជ្រៃធំ 100010256498
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសុវណ្ណភូមិ 100010259837
Preah Sihanouk Province សាខាគយរដ្ឋាករខេត្តព្រះសីហនុ 100010256652
សាខាគយរដ្ឋាករកំពងផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ 100010259325
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករស្ទឹងហាវ 100010256733
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករទំនប់រលក 100010256733
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករកែវផុស 100010256978
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករតំបន់សេដ្ឋកិច្ចក្រុងព្រះសីហនុ 100010259082
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ 100010259163
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេមបូឌាន ចេនាង ហ្គ័រធី 100010259759
ខេត្តបាត់ដំបង ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករភ្នំដី 100010258515
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករអូររំដួល 100010258787
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករអូរអន្លក់ 100010258191
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករខេត្តបាត់ដំបង 100010258949
ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករដូង 100010258272
ខេត្តសៀមរាប ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យគយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប 100010259481
សាខាគយរដ្ឋាករខេត្តសៀមរាប 100010260331
6 ខេត្តកំពង់ចាម 1 សាខាគយរដ្ឋាករខេត្តកំពង់ចាម 100010258353