សូមជ្រើសរើសការណែនាំខាងក្រោម

Please Select the Guideline

ផ្នែកថែទាំអតិថិជន

Customer Care Center(24/7)

Tel : 023 862 111
Smart : 093 456 805
CellCard : 077 666 803
Email : customercare@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Facebook : ftbcambodia
Linkedln : Foreign Trade Bank of Cambodia
Youtube : ForeignTradeBankofCambodia