ក្លាយជាអតិថិជនVIP ទទួលបាន Visa CashCard រហូតដល់១៥០ដុល្លារ!

ក្លាយជាអតិថិជនVIP ទទួលបាន Visa CashCard រហូតដល់១៥០ដុល្លារ!

បើកគណនីវីអាយភី នៅធនាគារ FTB ដើម្បីទទួលយកនូវបទពិសោធសេវាកម្មប្រកបដោយអាទិភាព និងឧត្តមភាពខ្ពស់ នឹងទទួលបានប័ណ្ណវីសាកាសកាតពណ៌មាសដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់១៥០ដុល្លារ។

ប្រាក់រង្វាន់

លក្ខខណ្ឌចូលរួម សមតុល្យ ប្រាក់រង្វាន់
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ចាប់ពី០៦ខែឡើងទៅ ≥ ១០០.០០០ដុល្លារ ឬ
≥ ៤០០លានរៀល
ប័ណ្ណវីសាកាសកាតពណ៌មាស
$150
កម្រិតសមតុល្យមធ្យមប្រចាំខែ ≥ ២៥.០០០ដុល្លារ ឬ
≥ ១០០លានរៀល
ប័ណ្ណវីសាកាសកាតពណ៌មាស
$100

លក្ខណៈពិសេស

 • សម្រាប់គណនីឯកត្តជន ឬគណនីរួម
 • ជម្រើសគណនីជា ប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
 • ផ្តល់ជូនពិសេសចំពោះកម្រៃលើការផ្ទេរប្រាក់ និងទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេស
 • ប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណេត/សេវាធនាគារចល័តដោយឥតគិតថ្លៃ

កម្រៃសេវា

កម្រៃថែរក្សាគណនី ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើរបាយការណ៍គណនី ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃប្រតិបត្តិការក្នុងសាខា FTB ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃធ្វើប័ណ្ណ ATM ឡើងវិញ ឥតគិតថ្លៃ
លិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យធនាគារ ឥតគិតថ្លៃ
ឧបករណ៏សម្រាប់ប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមអ៊ិនធឺណេត (OTP) ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើកូនសៀវភៅធនាគារ (សៀវភៅពីរក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំ) ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើមូលប្បទានបត្រ (សៀវភៅមួយក្បាលក្នុងខែ) ឥតគិតថ្លៃ

សិទ្ធិទទួលបាន

រង្វាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវផ្តល់ជូនចំពោះអតិថិជនដែលបើកគណនីថ្មី ឬដាក់ប្រាក់បន្ថែម ដើម្បីចូលជាអតិថិជនវីអាយភី ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការ ។

មិនមានសិទ្ធិទទួលបាន

 • គណនីរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬ/និង ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
 • គណនីត្រូវបានផ្តល់ជូនជាមួយលក្ខខណ្ឌពិសេស
 • គោលបំណងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានវាយតម្លៃថាមិនមានសិទ្ធិទទួលបានដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ។

បញ្ញាតិ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ

 • អតិថិជនដែលទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ក្នុងកម្មវិធីនេះតម្រូវឱ្យរក្សាគណនីជាមួយធនាគារ FTB យ៉ាងតិច ៦ ខែបន្ទាប់ពីថ្ងៃបើកគណនី ។ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានផ្តល់ជូនជាប្រាក់រង្វាន់ក្នុងអំឡុងពេលបើកគណនីនឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីគណនីរបស់អតិថិជន សម្រាប់ការបិទគណនីមុនកាលកំណត់ ។
 • FTB មានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គល ឬអតិថិជនណាម្នាក់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ការជូនដំណឹង និង/ឬហេតុផលណាមួយឡើយ ។
 • FTB សូមរក្សាសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន ។
 • កម្មវិធីនេះមិនអាចប្រើរួមគ្នាជាមួយការផ្តល់ជូនជាពិសេស និងប្រ៉ូម៉ូសិនផ្សេងទៀតដែលរៀបចំឡើងដោយ FTB នោះទេ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេង។
 • ក្នុងករណីមានភាពលម្អៀងរវាងលក្ខខណ្ឌនេះ និងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារ ឬសម្ភារផ្សព្វផ្សាយដែលទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងមានសុពលភាព ។
 • ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិទូទៅនៃការបើកគណនី និងលក្ខខណ្ឌនៃការបើកគណនីVIP នឹងត្រូវអនុវត្ត ។