ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍គម្រប់ ៣៩ឆ្នាំ ឈានចូល ៤០ឆ្នាំលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍