ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

The primary functions of the position are to develop and updated HR policies, procedures and to develop staff’s job responsibility.

Main Duties

 • Develop & writing job descriptions and duty statements of each department.
 • Analyze staff performance management (KPI) and develop performance management policy/procedure.
 • Analyze staff future career plan and update career development policy.
 • Leave management and update Leave procedure.
 • Analyze and update Daily Activities Job.
 • New HRD project & Update related HRD policy/procedure.
 • Other duties as assigned by Manager.

Job Requirements

 • Bachelor Degree in Management, Banking and Finance or related fields
 • At least one year experiences in banking sector or MFIs
 • Good organizational and time management skills
 • A strong desire to work in a team and deal with challenge
 • Ability to form working relationships with people at all levels
 • English language proficiency and Strong computer skills

Download Job Announcement

បុគ្គលិកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.